Повний текст прошу дивитися тут

Релігія

Якщо б так спитати, нащо римський імператор Костянтин зробив християнство державною релігію, то, поминуши версію Господнього чуда, відповідь буде зрозумілою: щоб забезпечити єдність імперії, нащо ж іще! Держава, складена з безлічі народів та країн від Британії до Євфрату й Африки, конче потребувала такого скріплювача.

Можливо, що такі плани і справді були. А як виявилося насправді?

Поминувши вже той аспект, що навряд чи тісне зближення влади духовної і влади світської йде на користь їм обом, відзначимо таку обставину. У дохристиянську епоху суперечки, а то й війни, які раз-у-раз стрясали імперією, мали своїми причинами владолюбство чи жадібність правителів або автономічні пориви численних провінцій. Але чого-чого, а лютих запеклих суперечок через місцевих богів, тим паче — того самого Бога, тим паче Його епітетів та способів ушанування — такого язичники не практикували. Тим часом, тільки-но християнство здобуло собі панівне становище в Римі, як одразу ж виявилося: це держава мусить шукати способи залагодження глибоких внутрішніх суперечок і розколів, а вони були притаманні християнству ледь не з самого його початку. Поминувши вже єресь (що грецькою мовою означало просто «думка») монтаністів, до якої схилявся один із отців Церкви, Тертуліан, згадаємо донатистів і особливо аріан. Суперечка між аріанами та їхніми противниками тривала впродовж усього IV-го сторіччя — і складно було вгадати, хто переможе. Єпископи та вірні розділилися, одні імператори підтримували одних, інші — інших. А всієї різниці тільки й було — одна літера в грецькому слові. Якщо ж перекласти це слово нашою мовою, то вийде таке: ким був Ісус Христос за своєю природою? Єдиносущним з Богом-Отцем чи подібносущним? Чи був Він Сином Божим (рожденним), чи Його творінням (сотворенним)?

Навіть ті з наших сучасників, хто про аріан і гадки не мають, а в церкві бувають раз на рік, усе-таки, сподіваюся, чули текст християнського «Вірую» і згадають слова. «…рожденного, не сотворенного, єдиносущного з Отцем…». Півтори тисячі років пройшло, а ми й досі згадуємо ту давню суперечку, промовляючи «нікейський символ віри» (себто ухвалений на Нікейському соборі).

З особливою затятістю суперечка велася на Сході імперії, — провінції з давньою культурою, які послуговувалися дуже придатною для вираження усіляких теологічно-філософських тонкощів грецькою мовою, добре розуміли сенс суперечки. На латинському Заході вплив аріанізму був слабшим (хоча й не те, щоб зовсім відсутнім), також і тому, що менше освічені місцеві християни не надто розуміли, про що йдеться.

Якщо представники різних течій усередині християнства в чомусь і згоджувалися, то це в ненависті до вже нібито добитого, але, як видається, ще живого поганства. Переможна релігія саме здобула можливість понищити всі сліди давніших вірувань, а було тих слідів чимало: храми, статуї, зрештою, усілякі організації та громадські свята, бодай формально пов’язані з пошануванням якихсь старих богів. Храми переважно перетворювали на церкви, статуї, якщо вдалося, потрощили… Наприкінці IV-го століття згасли Олімпійські ігри — символічне, але яке ж яскраве втілення духу античності, припинили свою діяльність академії, мусейони, часто й бібліотеки. Яке виразне і сумне свідоцтво того, що безповоротно мінялася епоха.

Повернувшись же до протистояння між аріанами та ортодоксами — наприкінці IV століття стало очевидним, що перемога хилиться таки до прибічників нікейського символу віри. Але через певний виверт історії трапилося так, що сусіди імперії, варвари, прийняли християнство саме в аріанському варіанті.

 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tin_tina: (Default)
tin_tina

September 2017

M T W T F S S
     123
45678 910
111213141516 17
181920 21222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 21/10/2017 07:31 pm
Powered by Dreamwidth Studios