Лісовик чи лєший?

Ті читачі, які слідкували за перипетіями перекладання відьмацької саги Сапковського українською мовою, пам’ятають, напевно, суперечку довкола Лєшого, вжитого перекладачем (Сергієм Легезою) в оповідання «Зерно істини».

Я ніколи в світі не критикую перекладача за свідомо зроблений вибір. Тим паче, величезний об’єм і темпи воістину титанічної праці, яку взяв на себе пан Сергій, викликають моє щире захоплення. Але я хотіла б усправедливити свій власний вибір, бо сама я колись написала там Лісовика (це давно було! Потім я вже Сапковського не перекладала, а якщо й, то не оприлюднювала). Не приховуватиму — взяла я цього лісовика не так з фольклору, як попросту з «Лісової пісні» Лесі Українки. Кумедно, що підкріпити свою позицію можу тим самим фрагментом з «Рукопису…», що й пан Сергій з Лєшим.

• LESZY a. lesowik — stwór leśny z ludowej demonologii ruskiej. Opiekuńczy duch lasu, obrońca jego bogactw i mieszkańców, ludziom zdecydowanie nieprzyjazny, szczególnie cięty na drwali i myśliwych. Jednooki jak cyklop, z grubsza człekokształtny potwór, posiada bardzo rozwinięte zdolności polimorficzne — ludziom objawia się zwykle w postaci brodatego starca, ale może też przybrać postać niedźwiedzia, a nawet drzewa. W dawnych czasach, jeśli w jakimś ostępie boru stwierdzono obecność leszego, ostęp uważany był za sanktuarium, nie wolno tam było wchodzić — a już pod żadnym pozorem polować, ścinać drzew, a nawet zbierać grzybów i jagód.

Mówi poeta:

U Łukorja dub zielony,

Zlataja cep na dubie tom

I dniom i noczju kot uczony,

Wsio chodit na cepi krugom

Idiot naprawo — pie zawodit

Nalewo — skazku goworit.

Tam czudiesa: tam leszyj brodit…

Aleksander Puszkin

W Polsce leszy znany jest jako borowy, borowik lub boruta, także jako dziad leśny albo leśne licho — źródłosłów licha jest podobny do źródłosłowu leszego.

Лєший, він же лісовик, — лісове створіння з народної російської демонології. Дух-опікун лісу, захисник його багатств і мешканців, до людей рішуче неприхильний, особливо з завзятий супроти дроворубів і мисливців. Одноокий, мов циклоп, більш-менш людиноподібний, має дуже розвинуті поліморфічні здібності, — людям зазвичай з’являється в подобі бородатого старого, але може прийняти подобу ведмедя і навіть дерева. За давніх часів, якщо у якомусь закутку бору встановлено присутність лєшого, то цей закуток перетворювався на святиню, туди не можна було входити, а в жодному разі — полювати, рубати дерева, навіть збирати гриби та ягоди.

Поет написав:

У Лукоморья дуб зеленый

(ну і так далі, не приводитиму повного тексту, а українського перекладу не дам саме тому, що там ніякий не лєший, а таки лісовик «Дива там: лісовик там бродить»)

В Польщі лєший відомий як боровий, боровик чи борута, ще як лісовий дід чи лісове лихо — походження лиха подібне до походження лєшого.

(Кінець цитати)

Кажи що хоч, а під цією статтею мені вкрай бракує посилання на «Лісову пісню». Звичайно, Лісовик Лесі Українки не такий грізний, як фольклорний, але загалом схожий. Включно з тією святинею, де заборонено рубати дерева (а як зрубали дуба, то все пішло шкереберть, хоч і раніше було зле).

До слова, в польському перекладі «Лісової пісні» (PIEŚŃ LASU, Baśń dramatyczna w trzech aktach, Przełożył Jerzy Litwiniuk) значиться таки Лісовий дід. Взагалі багато дійових осіб названі цікаво…

“Ten, co groble rwie”

Niechrzczeńce (dwoje)

Rusałka

Wodnik

Dziad Leśny

Mawka

Pokuśnik

Przepaśnica

“Ten, co w skale mieszka”

Rusałka Polna

Kusy

Złydni

Чи про всіх здогадаєтесь, хто є хто?


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tin_tina: (Default)
tin_tina

September 2017

M T W T F S S
     123
45678 910
111213141516 17
181920 21222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 21/10/2017 07:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios